Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. KMDRA ANTONIEGO GARNUSZEWSKIEGO W TCZEWIE

 

Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie dostępnej pod linkiem: https://zst.etczew.eu/

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie

ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew

tel./fax.: (058) 531-00-15
e-mail:   
szkola@zst.etczew.eu

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie,
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 • Cel linku nie zostanie odpowiednio określony.
 • Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku.
 • Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 • Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł.
 • Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany.
 • Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 1. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 2. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

Strony internetowa https://zst.etczew.eu/posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • powiększenie lub pomniejszenie tekstu
 • oznaczenie linków podkreśleniem
 • czytelną czcionkę.
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana

przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizowaćżądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publicznyniezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dniawystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu doinformacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie położony jest we wschodniej części miasta. Wjazd na teren Szkołyrealizowany jest od strony ulicy Czyżykowskiej a następnieulicąParkową lub ulicą Henryka Sienkiewicza a następnie ulicą Parkową. Brama wjazdowa zlokalizowana jest
w zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZST w Tczewie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. Aby wejść dobudynku szkolnego istnieje konieczność pokonywania schodów, brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.Budynek szkolny posiada dwie kondygnacje nadziemne.Aby dostać się na piętro budynku ZST w Tczewie konieczne jest pokonanie schodów w centralnej części budynku. Brak windy
w budynku głównym -budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat jednostki mieści się na piętrze budynkuw jego centralnej części.

 

Na terenie szkoły zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

 

Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych[1].

 

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl

 

 

 

_________________________________________________________________________

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego
w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 wsprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej„decyzją wykonawczą 2018/1523”[1]Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne – osoba słabosłyszaca słyszy tylko sygnał pożądany.

Dodano: 2021-03-30
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie