Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Komunikat dot. egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2020

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW ORAZ UCZNIÓW ZST

PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W SESJI CZERWIEC/LIPIEC 2020

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Czekając na wejście do szkoły oraz sali egzaminacyjnej, zdający z zakrytymi ustami i nosem zachowują odpowiedni odstęp (PRZYNAJMNIEJ 1,5 m).

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

PRZYBORY NA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W WYTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Pełna treść komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów piśmienniczych z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 – Formuła 2012 i Formuła 2017 znajduje się tutaj: cz.pisemna i cz.praktyczna

Szkoła nie zapewnia wody pitnej.Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Pełna treść wytycznych – przeprowadzanie egzaminów znajduje na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zostanie umieszczony na tablicy w holu głównym szkoły oraz w gablocie obok portierni.

Osoby zdające egzamin w danym dniu powinny się zgłosić zgodnie z informacją, która zostanie przekazana droga elektroniczną (absolwenci – e-mail, uczniowie e-dziennik) jednak nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Dodano: 2020-06-15Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie